SGP: Belastingontwijking

SGP doet enkele voorstellen voor de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking en lijkt dit vooral op Europees, of OESO-niveau te willen uitwerken. Tegelijkertijd wordt in het programma ook ‘verlaging vennootschapsbelasting’ voorgesteld en mogen plannen niet leiden tot verhoging van ondernemerslasten. Het is onduidelijk hoe de verschillende belangen in de praktijk worden afgewogen.

“Het aantal uitzonderingen op belastingafdracht dient te worden verminderd. Het tarief van de vennootschapsbelasting kan dan vervolgens budgettair neutraal verlaagd worden.” (p. 61)

“De belasting op vreemd en eigen vermogen moet meer gelijk worden getrokken.” (p. 61)

De eisen voor de innovatiebox moeten ten minste zo aangescherpt worden, dat bedrijven die geen onderzoekers in Nederland hebben er geen gebruik van kunnen maken.” (p. 61)

“Dan is er ook nog belastingontwijking. Feitelijk is het niet illegaal, maar moreel gezien kan er zeker een grens worden overschreden. Iedereen moet een eerlijk deel aan belasting betalen, ook bedrijven. Gebeurt dat niet, dan wordt het draagvlak voor belastingen uitgehold. Belastingheffing vindt plaats waar kosten en winst worden gerealiseerd. Ondernemers die via allerlei fiscale constructies de opbrengst en winst zodanig verschuiven dat er uiteindelijk geen belasting meer hoeft te worden betaald, moeten worden tegengehouden. Een nationale aanpak van dit soort praktijken werkt slecht. Daarom dient Nederland zich in te spannen voor een brede, internationale aanpak van deze misstanden, zoals via de EU en de OESO. Belangrijke randvoorwaarden: individuele lidstaten blijven gaan over hun eigen belastingtarieven, en de plannen mogen niet leiden tot een verhoging van ondernemerslasten of oneerlijke concurrentie.” (blz. 68)

Scroll to top