SGP: MVO-voorwaarden

De SGP pleit voor een overheid die meer duurzaam gaat inkopen, maar focust zich hierbij op groene producten. Ook wordt niet concreet uitgewerkt hoe de SGP hiervoor wil zorgen.

De partij stelt voor dat bedrijven zich moeten houden aan de ‘afspraken die gelden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Hierbij is echter niet vermeld over welke afspraken dit gaat en of dit wordt vertaald naar MVO-voorwaarden voor bedrijven die overheidssteun ontvangen.

Tegelijkertijd pleit de SGP voor een kleinere overheid met “minder regels, minder subsidies, minder bemoeienis.” (p. 67). Dit zou juist belemmerend kunnen werken om bovengenoemde ambities te realiseren.

“Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan de economische groei van ontwikkelingslanden, maar moeten zich daarbij wel houden aan de afspraken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (p. 47)

“Het zou goed zijn als de overheid in haar inkoopbeleid kiest voor ‘groene’ producten. Zo geeft zij zélf het goede voorbeeld. Het aandeel innovatieve en duurzame producten en diensten moet omhoog.” (p. 75)

“Willen we de staatsuitgaven kunnen beteugelen, dan hebben we een kleine(re), daadkrachtige overheid nodig die haar grenzen kent en zich richt op haar kerntaken. Minder regels, minder subsidies, minder bemoeienis.” (p. 67)

Scroll to top