PvdD: Toezicht

De Partij voor de Dieren wil de controle en toezicht op maatschappelijke en milieu gerelateerde thema’s opschroeven en doet concrete voorstellen om controle en toezicht te organiseren.

De overheid gaat strenger controleren of bedrijven (multinationals) zich aan nationale en internationale standaarden houden met een speciaal daarvoor aangestelde toezichthouder.” (p. 22)

“Er komen speciaal opgeleide groene officieren van justitie ten behoeve van milieu- en dierenwelzijnszaken.” (p. 30)

“Er komt een internationaal strafhof voor milieu- en dierenwelzijnszaken. Ecocide (grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen) wordt een wettelijk erkend strafbaar feit.” (p. 30)

“Er komt effectievere controle en handhaving op schendingen van mensenrechten, het geven of aanvaarden van steekpenningen, witwassen en andere vormen van fraude.” (p. 30)

“Naast een MVO-toezichthouder komen er duidelijke afspraken over rapportage van inspanningen en resultaten door bedrijven.” (p. 36)

Scroll to top