PvdA: Afspraken met bedrijven

De PvdA doet concrete voorstellen voor maatregelen die koplopers op het gebied van MVO stimuleren én voor de aanpak van achterblijvers; ‘voorbij de vrijblijvendheid’ (p. 61). De partij steunt de samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in navolging op de sectorconvenanten. De PvdA stelt hierbij concrete en vergaande maatregelen voor.

“Handel en handelsverdragen moeten bijdragen aan verantwoorde mondiale productieketens, aan versterking van onze normen en waarden wat betreft arbeidsrechten en duurzaamheid, en aan versterking van de positie van ontwikkelingslanden. We steunen samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, vakbonden, bedrijven en overheden, in navolging van de sectorconvenanten.” (p. 61)

“Wij gaan voorbij de vrijblijvendheid en willen dat bedrijven worden verplicht om te rapporteren over hun wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook willen we dat bedrijven erop aangesproken en aangeklaagd kunnen worden als zij niet aan internationale normen zoals de OESO- of ILO-normen voldoen, en bijvoorbeeld producten van kinderarbeid in Nederland verkopen.” (p. 61)

Scroll to top