GroenLinks: Transparantie

GroenLinks wil (verkiezingsprogramma Tweede Kamer) transparantie door bedrijven over de gehele productieketen afdwingen. Wat betreft ketenverantwoordelijkheid verwijst de partij naar de EU. In het verkiezingsprogramma voor de EU doet GroenLinks heel concrete voorstellen over wettelijk verplichte transparantie van bedrijven, ook voor consumenten.

“Nederland wordt koploper in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stellen strenge eisen voor leefbare lonen, veilige arbeidsomstandigheden en milieuzorg in productielanden. We dwingen meer transparantie af over de hele productieketen, van grondstofwinning tot afvalverwerking.” (p. 74)

“Binnen de Europese Unie ijvert Nederland ervoor dat bedrijven geen grondstoffen gebruiken waarvan de winning of productie verbonden is met conflicten, uitbuiting, landroof of grote milieuschade” (p.11).

“De EU bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vereist:

  1. een wet openbaarheid van productie en ketens, die consumenten recht geeft op informatie over de naleving van internationale standaarden (zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale  ondernemingen en de Leidende Principes van  de VN) door bedrijven en hun toeleveranciers, ook buiten de EU, en over de milieubelasting van producten en diensten;
  2. een overeenkomstige rapportageplicht voor grote bedrijven over milieu, sociaal beleid, werknemersrechten, mensenrechten en corruptie(preventie);
  3. uitbreiding tot alle internationaal opererende bedrijven van de verplichting om per (derde) land en per project openheid te verschaffen over betalingen aan en ontvangsten van overheden;
  4. een wet die bedrijven verplicht tot openheid over de herkomst van grondstoffen, zoals conflictmineralen, en tot due diligence (gepaste zorgvuldigheid), en de import van grondstoffen die zijn verkregen met geweld of ernstige mensenrechtenschendingen verbiedt.

 (Bron: Europees Programma 2014, pp. 62-63)

Reactie GroenLinks op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“Juist omdat handelspolitiek voor een groot deel een Europese verantwoordelijkheid is, staan deze thema’s concreet benoemd in ons Europees verkiezingsprogramma. Dat zeggen wij niet om deze verantwoordelijkheid ‘naar Europa’ te schuiven. Juist op dit thema zetten wij ons in Europees verband actief in.”

Scroll to top