D66: Belastingontwijking

D66 doet enkele voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. Deze zijn echter niet heel vergaand of vernieuwend en evenmin concreet uitgewerkt.

“Ook willen we belasting aanpakken door de introductie van een eenduidige basis voor belastingheffing: de zogenaamde gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting op een Europees niveau (CCCTB).” (p. 74)

“Met OESO-partners en in de EU werken wij samen aan betere regels om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Wij hechten aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland, mits deze aantrekkelijkheid niet fiscaal gedreven is, maar gebaseerd is op onze vele belastingverdragen en een Belastingdienst die goed samenwerkt. Wij willen niet dat bedrijven en burgers gebruik kunnen maken van schimmige constructies om het zicht op hun inkomen en vermogen te onttrekken aan onze belastingdienst of de belastingdienst van het land waar zij in wonen of werken.” (p. 146)

“D66 verlangt een actieve bijdrage van Nederland aan een rechtvaardig internationaal belastingsysteem. We moeten vooroplopen in de strijd tegen belastingontwijking door een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting in te voeren op Europees niveau, meer en efficiënter informatie tussen belastingdiensten uit te wisselen en strengere vestigingscriteria te hanteren voor bedrijven die lege brievenbusmaatschappijen willen oprichten met als doel belasting te omzeilen. Ook willen we een zwarte lijst voor belastingparadijzen, waaraan we sancties verbinden. D66 is voorstander van publieke transparantie van bedrijven over omzet, winst en belastingafdracht per land.” (p. 146)

Reactie D66 op score MVO Kieswijzer Lees verder

“D66 heeft in het huidige kabinet (2012-2017) ingezet op belastingontwijking, door onder anderen een motie (22112, nr.83) voor country-by-country reporting, een motie (34552, nr. 58) voor een Europees minimumtarief vennootschapsbelasting, in te zetten op het betalen van rente en royalties in Nederland, een gele kaart te gebruiken tegen Common Consolidated Corporate Taks Base en voor een motie (31477, nr. 14) voor ‘aandeelhoudersregistratie van beneficial owners’ te stemmen.”

Scroll to top