D66: Afspraken met bedrijven

D66 wil een schone, groene en sociale economie stimuleren en focust hierbij ook op internationale ketens, specifiek op grondstofketens. De partij doet enkele voorstellen voor het stimuleren van innovatie, het wegnemen van barrières en het scheppen van mogelijkheden. D66 lijkt zich vooral te richten op kansen voor bedrijven.

In de alinea over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) wordt wel melding gemaakt van ‘hoge normen’ voor internationale handel, maar is niet gespecificeerd over welke normen dit gaat. Wel wordt hier samenwerking met bedrijfsleven en ngo’s genoemd.

“D66 streeft naar een radicale verduurzaming van onze samenleving en economie, met ruimte voor duurzame vernieuwing en Europa als voorloper in het oplossen van het klimaatprobleem – als noodzaak, morele plicht en als economische kans. … We zetten onze invloed in om niet alleen onze eigen activiteiten, maar die van de ketens waarin wij deelnemen, duurzaam te maken.” (p. 74)

“D66 is trots op grote en kleine Nederlandse bedrijven die de kansen en noodzaak zien om hun bedrijfsvoering fundamenteel te verduurzamen, verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld om hen heen, zichzelf doelen stellen en hierover transparant rapporteren. D66 wil dat de overheid deze beweging steunt, bijvoorbeeld door samenwerking in duurzame ketens te vereenvoudigen en te stimuleren.” (p. 47)

“In geval van een algemeen belang staat mededinging niet in de weg van samenwerking. Het mededingingsbeleid moet ook in verduurzaming van productieketens ruimte bieden om binnen sectoren afspraken te maken.” (p. 34)

“Toekomstvaste ontwikkeling ontstaat alleen in een duurzame economische context. Daarom bevorderen wij internationale handel waarbij iedereen zich aan hoge normen houdt en streven wij naar gelijkwaardige economische kansen voor mannen en vrouwen. Wij zetten ons in voor….. duurzame productiemethoden en investeren in trainingen gericht op vaardigheden en kennis van ondernemers. Het Nederlandse bedrijfsleven is voor deze inspanningen een onontbeerlijke partner.” (p. 142)

“Vrijheid bestaat alleen op een leefbare planeet. Daarom hebben we wereldwijd Sustainable Development Goals (SDG’s) afgesproken. Deze moeten nationaal, dus ook in Nederland, en internationaal voortvarend nagestreefd worden. Hierbij werken we nauw samen met ngo’s, kennisinstellingen en bedrijven.” (p. 144)

Reactie van D66 op score van MVO Kieswijzer Lees verder

"D66 zet zich in voor een ambitieuzere, snellere en meer bindende invulling van de convenanten, waarbij ook toezicht mogelijkheden en toegankelijkheid van klachtrecht grote aandacht hebben. Voorts zet D66 zich continu in dat de convenanten, waar momenteel over onderhandeld wordt, sneller tot stand komen, ambitieuzer zijn, een hoger bindend gehalte kennen en dat toegankelijkheid, onafhankelijkheid en effectiviteit van toezicht en klachtenprocedures daarbinnen gewaarborgd zijn. Allemaal elementen die bijdragen aan het bieden van openheid door bedrijven en het stimuleren van MVO."

Scroll to top